Ochrana osobních údajů – GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

________________________________________________________________

 

 

Správce a zpracovatel osobních údajů:

SVORNOST, stavební bytové družstvo, se sídlem Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž

 

Kontaktní spojení:

http://www.svornostkm.cz/

 

Odpovědná osoba:

jméno:            Ing. Magda Koukalová

adresa:           Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž, 1. patro

e-mail:           koukalova@svornostkm.cz

telefon:          573 502 631

 

 

SVORNOST, stavební bytové družstvo (dále jen „družstvo“) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právu na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů. Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.

Výše uvedená práva je stěžovatel (subjekt údajů) oprávněn uplatnit v písemné listinné formě (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem nebo datová schránka) na kontaktních údajích správce uvedených výše.

Družstvo informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Subjekty údajů mají za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.

Družstvo dále informuje o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s  osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů v družstvu, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s touto osobou.

 

Družstvo nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci družstva nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.