Níže uvedené služby poskytujeme a nabízíme klientům - bytovým domům ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva

 a domům ve vlastnictví cizích subjektů.

Veškeré poskytované služby jsou již zahrnuty v poplatku za správu.

Klientům tak nevznikají žádné dodatečné náklady spojené se správou jejich domů.

 

ekonomický úsek zajišťuje

          komplexní vedení účetnictví bytových domů včetně vyúčtování

          u SVJ vedení účetnictví s výstupy roční závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)

          předpisy záloh

          vystavování faktur, kontrolu plateb

          kontrolu saldo účtů, upomínání dlužníků

          on-line bankovnictví pro účty vedené u ČSOB, a.s. (nejnižší bankovní poplatky)

          informace o stavu dlouhodobé zálohy na opravy společných částí domu

          komplexní vyřízení úvěrů s výhodným úročením při nedostatku finančních prostředků domů na rekonstrukce – veškeré úkony související s vyřízením úvěru

●     zpracování odměn statutárních orgánů, přihlášky a odhlášky zdravotních pojišťoven a OSSZ

●     dle požadavků zástupců společenství zpracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

●     zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou

 

 technický úsek zajišťuje

          dohled nad technickým stavem objektů ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva, upozornění na možné nedostatky a pomoc se sjednáním nápravy

          na vyžádání technickou prohlídku domu a návrh rozsahu prací u domů ve vlastnictví cizích subjektů

          periodické kontroly PO a kontroly BOZP

          evidenci potřeby ze zákona vyplývajících revizí zařízení, informace o lhůtách k revizi, objednání revizí

          evidenci platnosti ověření bytových vodoměrů, informace o lhůtách k jejich výměně, objednání vodoměrů a jejich montáže

          opravy a pravidelné revize výtahů

          dodavatele pro provedení potřebných oprav v domech

          komplexně záležitosti spojené s rekonstrukcemi domů (projekt stavby, vyjádření dotčených institucí, stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele stavby,

       stavební dozor a v případě domů ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva také dozor investora)

          komplexní vyřízení dotací z dostupných dotačních programů

          dodávku tepla, teplé užitkové a studené vody, el. energie, odvod odpadních vod, provoz STA a provoz technologických zařízení

          nasmlouvání odběru médií (voda, plyn, elektřina, teplo) za cenově co nejvýhodnějších podmínek

          provádění havarijních oprav vodo - topo

 

úsek členské a bytové agendy zajišťuje

          převody bytů a nebytových prostor mezi členy družstva i převody do vlastnictví od vypracování smluv po vklad do katastru nemovitostí

          kompletní zajištění schůze shromáždění vlastníků

 

právník zajišťuje

          právní poradenství týkající se družstva a správy domů

          konzultace a informace o právních předpisech a jiných právně významných aktech (uzavírání smluv)

          připravuje a zpracovává podání pro řízení před soudy, posuzuje možnost smírného řízení před soudním projednáváním

          připravuje základní organizační normy (stanovy apod.)